اطلاعات عمومی ، نکات و موارد عمومی در رابطه با شنا و آموزش شنا | شناآموز

بیان نکات تکمیلی و اطاعات عمومی در رابطه با شنا ، آموزش شنا ، معرفی تجهیزات شنا ، خطرات ، فواید و مضرات شنا کردن ، انتخاب مربی و کلاس آموزشی و …