آموزش مقدماتی شنا به صورت رایگان | شناآموز

آموزش مقدماتی شنا شامل موارد آشنایی با آب ، رفع ترس ها ، مراحل خوابیدن و سر خوردن روی آب و آموزش دوچرخه مقدماتی به صورت رایگان