تمرینات تقویت عضلات پا | شناآموز

تمرینات تقویت عضلات پا

تمرینات تقویت عضلات پا بسیار مهم اند چراکه پاها ( اندام تحتانی ) عامل اصلی رسیدن شناگر به قابلیت‌های بالقوه هستند . پاها نه تنها ابزاری قوی و کارا برای ضربه زدن هستند بلکه در راندن بدن به سمت جلو پس از ضربه به سکوی استارت و دیواره در برگشت‌ها نقش کلیدی دارند. اندام تحتانی همچنین به عنوان جزئی از زنجیره حرکتی با تعدیل نمودن مکانیک هر مرحله از شنا و مشارکت در حفظ وضعیت افقی بدن روی آب نقش مهمی‌دارند.

برای مطالعه بیشتر کلیک کن !!