پیش ثبت نام قطعی کلاس آموزش شنا

پیش ثبت نام قطعی کلاس شنا با پرداخت مبلغ 100 هزار تومان و ارتباط با مربی جهت برگزاری جلسه اول آموزش به صورت رایگان !!

شرایط و نکات

  • جهت پیش ثبت نام قطعی کلاس ، ابتدا مبلغ 100.000 تومان به عنوان پیش پرداخت ، پرداخت می گردد .
  • پس از پرداخت ، همکاران ما با شما تماس گرفته و موارد کلاس از لحاظ زمان ، مکان استخر  و نوع کلاس درخواستی بررسی و تایید می گردد .
  • در نهایت ارتباط با مربی آموزشی شما ایجاد و هماهنگی با طرفین انجام می گردد . جلسه اول آموزش رایگان می باشد و در صورت عدم رضایت شما ، مبلغ پیش پرداخت مستردد و یا مربی دیگری معرفی می گردد .
  • در صورت تایید نهایی شناآموز و مربی ؛ مابقی هزینه از طریق صفحه « پرداخت هزینه » ؛ پرداخت  شده و کلاس شنا تا پایان ادامه می یابد .
  • لطفا تا پایان فرآیند ثبت نام کد رهگیری دریافت شده پس از پرداخت را نزد خود نگه دارید .