مجموعه تمرینات تقویت عضلاتپشت | شناآموز

تمرینات تقویت عضلات پشت و کمر

عضله پشتی بزرگ و عضلات راست کننده ستون فقرات دو هدف اصلی تمرینات تقویت عضلات پشت و کمر هستند . عضله پشتی بزرگ ، یک پیش برنده بازویی ، قدرت اصلی اندام فوقانی ، مسئول تولید بیشترین نیروی پیش روی شناگر درون آب است.

برای مطالعه بیشتر کلیک کن !!